PythonTip >> 博文 >> vb2005xu自己动手系列 vb2005xu软件学习 Python turbogears

推荐个免费的python ide

zihua 2014-01-06 18:01:07 点击: 850 | 收藏


这是我见过的windows上免费的,最好 最小巧的python ide

 

其它的我就不说了,这个是最小,且最好用的

 

http://code.google.com/p/pyscripter/downloads/list

原文链接:http://vb2005xu.iteye.com/blog/1998774

作者:zihua | 分类: vb2005xu自己动手系列 vb2005xu软件学习 Python turbogears | 标签: python | 阅读: 850 | 发布于: 2014-01-06 18时 |